Współpracujemy

Z pracownikami naukowo dydaktycznymi, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie

Wdrażanie i utrzymanie

Oprogramowania komputerowego dla małch, śednich i dużch przedsiębiorstw

Projekty szkoleniowe

Z zakresu logistyki produkcji, zaopatrzenia, magazynowania...

Tutaj idzie tekst pod obrazkiem z linkiem..

dr in??. Mariusz Topolski


Dr in??. Mariusz Topolski w 2008 roku uko??czy?? Politechnik? Wroc??awsk? ?? kierunek Informatyka ze specjalizacj? systemy i sieci komputerowe ?? i zdoby?? tytu?? doktora nauk technicznych. W kr?gu licznych zainteresowa?? dr in??. Topolskiego znajduj? si? systemy informatyczne w logistyce, z??o??one metody obliczeniowe, statystyka matematyczna, metody optymalizacji, algorytmika.

Praktyczne do??wiadczenie w tworzeniu i wdra??aniu system??w informatycznych zdoby??, tworz?c oprogramowanie do obs??ugi aparatury medycznej (EKG, spirometria, pomiar ci??nienia). W trakcie 9 lat swojej dzia??alno??ci dr in??. Mariusz Topolski doradza?? wielu firmom z sektora s??u??by zdrowia, w tym tak szpitalom, jak i dostawcom i producentom sprz?tu medycznego.

 Dr in??. Mariusz Topolski prowadzi tak??e liczne szkolenia z zakresu sieci komputerowych (a w tym administrowania sieciami w ??rodowiskach Windows i Linux), system??w klasy MRP/ERP, system??w operacyjnych, j?zyk??w programowania C (strukturalnego i obiektywnego), in??ynierii oprogramowania (prowadzenie kompleksowego projektu informatycznego), grafiki komputerowej (poziom podstawowy i zaawansowany).

Dr in??. Mariusz Topolski wyr????nia si? umiej?tno??ci? programowania w j?zykach C++, SQL, Delphi, Java, bardzo dobr? znajomo??ci? ??rodowiska technologicznego sieci komputerowych oraz ich konfigurowania, obszern? wiedz? z zakresu zarz?dzania sieciami komputerowymi (Novel Netware, Unix i Linux, Windows NT) oraz z zakresu administrowania sieciami.

Dr in??. Mariusz Topolski jest uznanym fachowcem, kt??rego wiedza z zakresu mi?kkich metod obliczeniowych i statystyki zosta??a wykorzystana mi?dzy innymi przy tworzeniu i implementacji nowych rozwi?za?? w dziedzinie zastosowania inteligentnych bioprotez. Jest on tw??rc? algorytm??w w komputerowych systemach wspomagaj?cych decyzje medyczne i logistyczne, jak i metod prognozowania.

 Dr in??. Mariusz Topolski w CL Consulting i Logistyka jest g????wnym specjalist? od statystyki i metod obliczeniowych oraz s??u??y rad? w dziedzinie metodologii bada??. Jednocze??nie jego dog???bna znajomo??? system??w komputerowych pozwala mu doradza? klientom w dziedzinie wdra??ania, optymalizacji oraz utrzymania system??w klasy MRP/ERP.